vova_comment: (Default)
[personal profile] vova_comment

От дивлюсь на перипетії з запиханням різних «діячів» в сміттєві баки і не знаю чи це щось змінить.  Проте це наступний крок, сигнал. Потрібно ставати на правильний шлях, а інакше анархія. Зрозуміло, що в демократичному суспільстві(при нормальних умовах) такого не мало б відбуватись. Але умови далекі від нормальних. Що головне, міліція в глухому куті.  Це дрібне хуліганство. Однак  справа навряд чи буде відкрита, по якомусь  з цих випадків. Потрібно бути не аби яким сміливцем(або ідіотом). Можна і самому, як мінімум, в бак потрапити.  Відкрити справу за хуліганство, при сотнях сепаратистів гуляючих на свободі.  Які вбивали, ґвалтували,  мародерствували.  При купі політиків, які вже давно б мали сидіти. Відкривши справу можна потрапити в велику халепу, люди можуть не зрозуміти. А тоді і новим політикам може не «поздоровитись».  В нас же воно як? «від любові до ненависті один крок».  Тому це глухий кут в який міліція загнала себе. В цілому ж ми всі в цьому глухому куті. Залишається питання, чи вистачить сили і розуму нам всім нам знайти вихід з нього?

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vova_comment: (Default)
vova_comment

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 30  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags