vova_comment: (Default)
[personal profile] vova_comment
Ми щойно влетіли в хату - перевдягтися, попити молока, прийти трохи до тями. за годину повернемося на Грушевського. 8 годин ми дихаємо газом. 8 годин наші хлопці б'ються як леви. 8 годин тисячі людей мерзнуть, глухнуть від гранат, надають першу допомогу одне одному. Це воістину поведінка провокаторів - воістину найуспішнійший проект банкової б#дь!! Повторюю ще раз! Якщо ви опівночі не вийдете на Майдан (на Грушевського людей не бракує) - ви більше ніколи не побачите України. Якщо між овочами і фруктами тривають торги і переговори - це їхня особиста справа. Якщо не вийдете всі ви - вночі або під ранок зачистять всіх, бо люди не можуть стояти вічно - їх вимотають і почнуть знищувати. І вас всіх теж!! Будь ласка!! Прийдіть!! Якщо ви стоятимете ближче до Європейської і на Майдані - з вами нічого не станеться, до вас навіть газова хмара не дійде. КИЇВ, ВСТАВАЙ!!!!!!!
ХЛОПЦІ ДОЛУЧАЙТЕСЬ, ВИ НАМ ДУЖЕ ПОТРІБНІ! ЦЕ СПРАВА КОЖНОГО!СЛАВА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vova_comment: (Default)
vova_comment

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 30  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags