vova_comment: (Default)
[personal profile] vova_comment
Жінка вигнала приятеля на дачу, мовляв, в місті в тебе купа друзів-алкоголіків. Він, з його слів, "аби не отримати сказу від телебачення", почав порпатися в книжках (в них там величезна бібліотека), знайшов 50 єврів і конкретно закладав. Та їде, бо боїться, що він там злий і голодний. Вхідні двері відчинені, телевізор репетує, чувак - дрОва. Ледь добудилася і питає роздратовано, де ти, суко, нализалася - я ж тебе навмисне без копійки відправила? А він відповідає: Книги — морська глибина: Хто в них пірне аж до дна, Той, хоч і труду мав досить, Дивнії перли виносить.

Олег Ущенко
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vova_comment: (Default)
vova_comment

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 30  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags